Публикувано на: вт, окт. 17th, 2017

Сигнал до КПУКИ за потенциален конфликт на интереси на кмет и кметски наместник в съпружески отношения

Ситуацията е възникнала след местните избори през 2015 година и не е отразена в декларациите на единия от съпрузите

Антикорупционният фонд сезира Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) за потенциален конфликт на интереси на кмет на общински център, който е в съпружески отношения с кметски наместник от същата община. Ситуацията е възникнала след избирането на кмета на последните местни избори през 2015 година, като кметския наместник е назначен преди това.

“Законодателството в случая е категорично, че лице, заемащо публична длъжност, няма право да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага санкции в частен интерес при положение, че именно кметът е работодател и ръководител на кметските наместници“, се казва в изпратения до комисията правен анализ на ситуацията.

В правомощията на кмета е решението дали едно лице ще продължи да осъществява функциите си на кметски наместник или ще бъде освободено от заеманата длъжност. Според закона за местното самоуправление кметските наместници продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на срока на мандата до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. Те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

АКФ смята важен за изясняване въпроса дали в тази ситуация кметът на общината не действа в конфликт на интереси по отношение на свързаното с него лице.

Проверката на юристите от правния център установи също, че според публикуваните на интернет страницата на общината декларации, единият от двамата съпрузи не е декларирал възникналата ситуация след местните избори, което е директно нарушение на закона и подлежи на санкция.

Съгласно Етичните правила на Антикорупционния фонд не се обявяват имената на физическите лица от подадения сигнал до приключване на проверката.

Коментари